Taktvätt

Betongtak • Tegeltak • Plåttak • Papptak • Eternittak

Taktvätt är viktigt för att få bort mossa, alger och lav som är det vanligaste påväxterna på tak och kan ha flera negativa påföljder. Mossa och alger hindrar avrinningen från taket och suger upp vätska och binder fukt. Om mossan växer in under takpannorna kan fukten i sin tur leta sig ner till läkten och undertaket som kan de förbli fuktiga under en längre tid, och risken för fuktskador ökar.

Vätskan som påväxterna binder kan leta sig ner i pannornas håligheter och porer som under vintertid expanderar när det fryser till is och pannorna spricker, så kallad frostsprängning. Laven på taket bildar lavsyra som fräter och bryter ner takpannorna. Efter taktvätten rengörs alltid hängrännor och stuprör vi byter även ut eventuella trasiga pannor. Vi Monterar även lövsilar innan tvätt vid behov så att dräneringen i täpps igen.

Hos oss ingår alltid en takbehandling (anti- alg behandling) efter avslutad taktvätt.